Tadashi Shoji

TADASHI SHOJI – BACKSTAGE – SPRING/SUMMER 2014